ĐỂ TINH GIẢN BIÊN CHẾ KHÔNG CƠ HỌC

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 229,639

Ngày đăng: 19/11/2018

ĐỂ TINH GIẢN BIÊN CHẾ KHÔNG CƠ HỌC

Sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” , tổng số biên chế cả nước tinh mới chỉ tinh giản được hơn 40 nghìn người, tương đương khoảng 1% tổng số người hưởng lương từ ngân sách, tức là chỉ bằng 1/10 mục tiêu của Nghị quyết. Thực tế cho thấy, khi triển khai thực tiễn, xuất hiện nhiều vướng mắc do luật chưa đồng bộ, nhiều địa phương thực hiện còn máy móc, cơ học khiến cho hiệu quả thực hiện không như mong muốn. Tái cơ cấu bộ máy hành chính gắn với cải cách tiền lương, xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, phân cấp và giao quyền tự chủ, được cho là những giải pháp cốt lõi để có thể tinh gọn bộ máy một cách bền vững, hiệu quả

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?