CHUYỂN TỪ TIỀN KIỂM SANG HẬU KIỂM AN TOÀN THỰC PHẨM

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 23,241

Ngày đăng: 30/07/2018

CHUYỂN TỪ TIỀN KIỂM SANG HẬU KIỂM AN TOÀN THỰC PHẨM

Nghị định số 15 năm 2018 của Chính Phủ ban hành thay thế Nghị định số 38 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này được xây dựng theo hướng cắt giảm mạnh thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Quan trọng hơn, Nghị định đã thể hiện sự đột phá trong tư duy quản lý khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm An toàn thực phẩm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?