TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 23,819

Ngày đăng: 23/07/2018

TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Trong những năm qua, cải cách tiền lương ở Việt Nam đã được thực hiện với các rất nhiều biện pháp như tách tiền lương khu vực doanh nghiệp với khu vực hành chính, sự nghiệp, thiết lập quan hệ tiền lương khung và hệ thống thang, bảng lương theo chức danh, ngạch, bậc của hệ thống hành chính. Tuy nhiên, tiền lương nhìn chung còn thấp, vẫn còn bình quân, chưa linh hoạt, chưa gắn với nhiệm vụ cụ thể, vị trí việc làm, hiệu quả công việc. Trả lương theo đúng vị trị việc làm là bước đột phá tại Nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?