DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 01/2021/NQ-CP VỀ CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2021

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 18,555

Ngày đăng: 23/12/2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 01/2021/NQ-CP VỀ CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh thế giới , khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 tiếp tục kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng. Tại Kỳ hop 10, Quốc hội khoá 14 đã thông qua Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Để triển khai Nghị quyết Quốc hội trên thực tiễn, Chính phủ đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết 01/2020/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, lấy ý kiến rộng rãi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?