NHÌN LẠI 10 NĂM CHIẾN LƯỢC BIỂN THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯỚNG 4

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,340

Ngày đăng: 06/10/2018

NHÌN LẠI 10 NĂM CHIẾN LƯỢC BIỂN THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯỚNG 4

Sau hơn 10 năm Nghị quyết Trung ương 4 về "Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020" ra đời, Quốc hội đã ban hành nhiều nhiều văn bản pháp luật liên quan, đồng thời Chính phủ đã tích cực hiện thực hóa các nội dung mà Nghị quyết Trung ương đặt ra trong “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, qua đó đã làm thay đổi căn bản diện mạo kinh tế biển Việt Nam. Tuy nhiên những kết quả đó vẫn chưa đạt được kỳ vọng.... Chính vì vậy việc Trung ương bàn bạc, ban hành nghị quyết mới về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện sự quan tâm của Đảng trong việc xác định vai trò vị trí của biển trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?