CẦN ĐỘT PHÁ MỚI VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 13,403

Ngày đăng: 21/12/2018

CẦN ĐỘT PHÁ MỚI VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Nông nghiêp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nghị quyết 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra nhiều chủ trương chinh sách nhằm phát triển toàn diện nông nghiệp,nông dân, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình mới, cần một Nghị quyết mới của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta, đó là yêu cầu đặt ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?