HƯỚNG ĐI MỚI TRONG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,442

Ngày đăng: 03/12/2018

HƯỚNG ĐI MỚI TRONG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Bằng việc lồng ghép nhiều chương trình và các nguồn lực khác nhau công tác giảm nghèo đã đạt nhiều kết quả tích cực, hết năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 6,7% và sẽ giảm xuống dưới 6% trong năm 2018. Mặc dù tỷ lệ tái nghèo chung cả nước thấp nhưng ở nhiều nơi việc giảm nghèo bền vững vẫn là một thách thức. Vì vậy, công tác giảm nghèo cần có những hướng đi và cách làm mới mang tính sáng tạo và bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?