HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ QUẢNG TRỊ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,862

Ngày đăng: 20/04/2018

HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ QUẢNG TRỊ

Trong 2 này 19 và 20 tháng 4, Tỉnh Ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị BCH lần thứ 13 nhằm hoạch định và thông qua một số chương trình hành động về tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới , đặc biệt triển khai kế hoạch thực hiện nghị quết 18 của ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị , nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?