DẤU ẤN CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 12,503

Ngày đăng: 15/09/2020

DẤU ẤN CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng đã có bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ðây là lần thứ ba Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng, truyền đạt cô đọng, súc tích, đầy đủ, toàn diện, sâu sắc định hướng, tinh thần chỉ đạo của Ðảng đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Bài viết đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật, truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?