CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 19,608

Ngày đăng: 10/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, nghị quyết 60 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?