KIÊN GIANG: THẢO LUẬN TỔ VÊ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,494

Ngày đăng: 21/10/2021

KIÊN GIANG: THẢO LUẬN TỔ VÊ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Tại thảo luận tổ tỉnh Kiên Giang, các đại biểu nhấn mạnh đến tác động của dịch bệnh tới đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, trong khi đó các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn chưa có cơ sở để thực hiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?