PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2021 - 2025 THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 13 CỦA ĐẢNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,217

Ngày đăng: 27/10/2021

PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2021 - 2025 THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 13 CỦA ĐẢNG

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như các mục tiêu của Học viện Tài chính lần thứ VI đã đặt ra, sáng 27/10, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?