MỸ: NHIỀU CÔNG TY PHẢN ĐỐI ÁP THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRUNG QUỐC

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 16,996

Ngày đăng: 18/06/2019

MỸ: NHIỀU CÔNG TY PHẢN ĐỐI ÁP THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRUNG QUỐC

NHIỀU CÔNG TY VÀ TỔ CHỨC CỦA MỸ, ĐÃ LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI CÁC ĐỀ XUẤT TĂNG THUẾ CỦA CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG DONALD TRUMP ĐỐI VỚI 300 TỶ USD HÀNG HÓA TRUNG QUỐC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?