HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC - THÚC ĐẨY PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 31,800

Ngày đăng: 29/03/2019

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC - THÚC ĐẨY PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Quán triệt , thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị , Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình , dòng họ , cộng đồng đến năm 2020 " ; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học , khuyến tài , xây dựng xã hội học tập trong các thầy , cô giáo , học sinh , sinh viên và các tầng lớp nhân dân , tạo động lực trong công tác khuyến học , khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn cả nước ;

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?