NĂM 2021, DỰ KIẾN BỘ CÔNG AN THAM MƯU TRÌNH QUỐC HỘI 4 DỰ ÁN LUẬT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,323

Ngày đăng: 23/01/2021

NĂM 2021, DỰ KIẾN BỘ CÔNG AN THAM MƯU TRÌNH QUỐC HỘI 4 DỰ ÁN LUẬT

Năm 2020, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện Chính phủ điện tử. Trong năm 2021, việc hoàn thiện thể chế pháp luật sẽ tiếp tục được Bộ quan tâm. Dự kiến, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội 4 dự án Luật, trình Chính phủ ban hành 18 Nghị định và nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực, công tác Công an

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?