SỚM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG " CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN"

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 27,257

Ngày đăng: 11/05/2018

SỚM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG " CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN"

Đảng ta nhận định “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của cán bộ, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Để sớm khắc phục được tình trạng “Chạy chức, chạy quyền” trong đội ngũ cán bộ hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã nhấn mạnh tới vấn đề kiểm soát quyền lực, đẩy lùi tình trạng lạm quyền.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?