DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT “LUẬT PHÁP QUỐC TẾ TRONG MỐI QUAN HỆ VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA, KHÔNG CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA QUỐC GIA KHÁC VÀ QUYỀN CON NGƯỜI”

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 12,201

Ngày đăng: 01/04/2015

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT “LUẬT PHÁP QUỐC TẾ TRONG MỐI QUAN HỆ VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA, KHÔNG CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA QUỐC GIA KHÁC VÀ QUYỀN CON NGƯỜI”

Trong ngày 01/04, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 132 sẽ thông qua Dự thảo nghị quyết “Luật pháp quốc tế trong mối quan hệ về chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác và quyền con người”. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh thế giới đang có nhiều diển biến phức tạp như hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?