TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO: BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH HIỆN THỰC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,502

Ngày đăng: 14/01/2019

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO: BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH HIỆN THỰC

Cùng với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng cộng nghiệp lần thứ IV trên toàn Thế giới, đòi hỏi lĩnh vực khoa học công nghệ cần có những chuyển biến trong tư duy, sao cho khoa học công nghệ thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, là động lực chính cho sự phát triển của một nền kinh tế tri thức, trong đó các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ phải đưa vào thực tế phục vụđời sống xã hội và phát triển kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Phát triển công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam ra đời và đến nay trở thành một đơn vị mạnh trong nước, có cơ sở địa bàn hoạt động rộng khắp, có tầm vươn tới các nước trong khu vực và quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?