NỖ LỰC PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,214

Ngày đăng: 02/12/2019

NỖ LỰC PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN

Có thể nói, sau khi ngành Điện tiếp nhận, cải tạo lưới điện, bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Nhờ có điện lưới nông thôn mà người dân các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, đã nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần, đồng lòng, chung sức xây dựng Nông thôn mới./

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?