THAM VẤN CHUYÊN GIA VÀ ĐÔNG ĐẢO QUẦN CHÚNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LẬP PHÁP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,324

Ngày đăng: 11/02/2019

THAM VẤN CHUYÊN GIA VÀ ĐÔNG ĐẢO QUẦN CHÚNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LẬP PHÁP

Lập pháp là một trong những chức năng cơ bản của Quốc hội nước ta. Với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội là yêu cầu có tính khách quan nhằm đáp ứng những nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Theo đó, đẩy mạnh hoạt động tham vấn chuyên gia và đông đảo quần chúng trong quá trình xây dựng các dự án luật là một trong những yêu cầu cần thiết phải được quan tâm và đẩy mạnh hơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?