THAY ĐỔI ĐỂ PHÙ HỢP VỚI CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,397

Ngày đăng: 18/03/2019

THAY ĐỔI ĐỂ PHÙ HỢP VỚI CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, giáo dục và đào tạo của nước ta đã thực sự có nhiều chuyển biến, trong đó có giáo dục đại học. Tự chủ đại học trở thành xu thế tất yếu, nhu cầu tự thân của mỗi trường đại học khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được thông qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?