PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO TỒN BẢN SẮC VĂN HÓA

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,904

Ngày đăng: 24/01/2020

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO TỒN BẢN SẮC VĂN HÓA

Với nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm phát triển du lịch gắn với lợi thế của địa phương. Đồng thời, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?