THỰC TIỄN KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,249

Ngày đăng: 15/09/2021

THỰC TIỄN KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ Ở ĐỊA PHƯƠNG

# Qua hơn 5 năm triển khai, thi hành Luật Thống kê năm 2015, công tác thống kê đã đạt được những kết quả khả quan, đặc biệt qua những cuộc Tổng điều tra về dân số, nhà ở, Tổng điều tra kinh tế. Tuy nhiên, một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện cũng cần được xem xét, đánh giá để có hướng bổ sung, sửa đổi, đảm bảo hiệu lực hiệu quả công tác thống kê trong thời gian tới. Ghi nhận tại Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?