NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC TRÊN MẶT TRẬN NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,094

Ngày đăng: 24/05/2016

NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC TRÊN MẶT TRẬN NÔNG NGHIỆP

Cùng với công nhân và trí thức, giai cấp nông dân đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử đất nước Việt Nam. Với gần 70% dân số và hơn 50% lực lượng lao động, những người nông dân Việt Nam luôn cần cù, sáng tạo, trực tiếp làm nên thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?