NÔNG NGHIỆP 2016-2020: DẤU ẤN TRỤ ĐỠ NỀN KINH TẾ

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 47,533

Ngày đăng: 13/02/2021

NÔNG NGHIỆP 2016-2020: DẤU ẤN TRỤ ĐỠ NỀN KINH TẾ

Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020, nông nghiệp Việt Nam có đủ cơ sở tiến tới nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng, hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện chủ trương Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là hướng đi đúng đắn thực hiện “Phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nông thôn mới phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?