CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,814

29/09/2018

CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

#Chiều nay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quản lý thuế (sửa đổi). Các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội thống nhất nhận định cần sửa đổi toàn diện luật này để hoàn thiên thể chế quản lý thuế, thực hiện cải cách hành chính tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, tạo hành lang cho việc ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý thuế, trong đó có việc áp dụng rộng rãi phổ biến quản lý thuế điện tử, giao dịch điện tử công khai, minh bạch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?