NGOẠI GIAO KINH TẾ - VÌ LỢI ÍCH THIẾT THỰC CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,207

Ngày đăng: 05/08/2021

NGOẠI GIAO KINH TẾ - VÌ LỢI ÍCH THIẾT THỰC CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, cần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Khai thác tối đa vị thế quốc gia và nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển đất nước. Nâng cao năng lực hội nhập, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại tự do; lồng ghép với các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Là nhân tố kết nối giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế trong thời gian tới, gắn kết hoạt động đối ngoại với tiến trình mở rộng thị trường, thu hút đầu tư quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?