Quốc hội với cử tri ngày 16-10-2017

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 2790 Ngày: 17/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 16-10-2017

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?