TRAO ĐỔI VỚI ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG - UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI VỀ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,434

Ngày đăng: 04/02/2018

TRAO ĐỔI VỚI ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG - UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI VỀ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?