Quốc hội với cử tri ngày 14-4-2018 - Kiểm soát chặt việc đánh bắt hải sản để tháo dỡ thẻ vàng của EU

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 10,338

Quốc hội với cử tri ngày 14-4-2018 - Kiểm soát chặt việc đánh bắt hải sản để tháo dỡ thẻ vàng của EU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?