QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 05/01/2019: NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN VỀ CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 30,798

Ngày đăng: 07/01/2019

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 05/01/2019: NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN VỀ CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã để lại những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, góp phần ngày càng hoàn thiện chế độ bầu cử Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?