TẠI SAO KHÓ KHỞI KIỆN CÁC DOANH NGHIỆP TRỐN ĐÓNG BHXH?

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 44,705

Ngày đăng: 22/07/2019

TẠI SAO KHÓ KHỞI KIỆN CÁC DOANH NGHIỆP TRỐN ĐÓNG BHXH?

BHXH nhằm mục đích phòng các rủi ro và bảo đảm lợi ích của người lao động, là chính sách an sinh rất cần thiết. Tuy nhiên, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ nợ đọng BHXH ngày càng tăng và diễn ra ở tất cả các tỉnh thành, các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Điều đáng nói là Cơ sở pháp lý để xử lý các doanh nghiệp chây ỳ cũng như trốn đóng BHXH đã đã đầy đủ như Luật BHXH 2014, Bộ Luật Hình sự 2015, vấn đề đặt ra ở đây là tai sao số lượng các doanh nghiệp trốn đóng BHXH vẫn nhiều như vậy? Cần phải có giải pháp gì để cải thiện thực trạng này?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?