KHÔNG ĐỂ NGƯỜI CÓ CÔNG PHẢI Ở NHÀ ĐƠN SƠ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 75,563

Ngày đăng: 02/03/2020

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI CÓ CÔNG PHẢI Ở NHÀ ĐƠN SƠ

Uống nước nhớ nguồn" là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm đến các chính sách, pháp luật về người có công. Hệ thống chính sách cho Người có công ngày càng được hoàn thiện, đối tượng chính sách và chế độ ưu đãi người có công được mở rộng. Dù ngân sách nhà nước còn hạn hẹp nhưng đã bố trí nguồn lực để thực hiện nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi người có công. Tuy nhiên, thực tế còn một bộ phận nhỏ gia đình người có công đời sống còn khó khăn, nhiều hồ sơ tồn đọng chưa được xác nhận là liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách; một bộ phận người có công chưa được hưởng đầy đủ chính sách, ưu đãi của nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?