CẦN GIAO CHO THANH NIÊN THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC "ĐẶT HÀNG"

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 45,916

Ngày đăng: 26/05/2020

CẦN GIAO CHO THANH NIÊN THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC "ĐẶT HÀNG"

Trong giai đoạn phát triển mới với những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hóa, thanh niên tiếp tục được kỳ vọng là lực lượng xung kích - nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, việc sửa đổi Luật Thanh niên lần này cần phải có chính sách đột phá, tạo động lực để thanh niên phát huy được vị trí, vai trò, trí tuệ trong đời sống xã hội. Như việc, cần phải giao cho thanh niên tham gia xây dựng, nghiên cứu hoặc đề xuất thực hiện các công trình, các dự án phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?