NHẬN DIỆN THÁCH THỨC KHI MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VU HỖ TRỢ BẢO HIỂM

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 247,284

Ngày đăng: 20/05/2019

NHẬN DIỆN THÁCH THỨC KHI MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VU HỖ TRỢ BẢO HIỂM

Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội ban hành năm 2000 và được sửa đổi, bổ sung năm 2010 cùng với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, thực hiện hoạt động bảo hiểm, đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của các bên. Tuy nhiên, Luật có những nội dung cần tiếp tục được sửa đổi, thay thế, bổ sung nhằm bắt kịp với xu thế thay đổi khi Việt Nam thực hiện cam kết của các hiệp định thương mại tự do.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?