THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,751

Ngày đăng: 24/04/2019

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thực hiện chính sách pháp luật về lao động, nhiều doanh nghiệp triển khai tốt chính sách bình đẳng giới, qua đó thúc đẩy sự cống hiến của cả nam và nữ trên cơ sở phát huy những sở trường của từng giới. Và việc thực hiện tốt các chính sách này đã giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tăng năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?