TRÁNH CHỒNG CHÉO GIỮA THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,202

Ngày đăng: 26/05/2019

TRÁNH CHỒNG CHÉO GIỮA THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN

Cũng trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Một trong những mục tiêu chính sửa đổi Luật kiểm toán nhà nước lần này là thực hiện Nghị quyết 18 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XII về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, phạm vi hoạt động, mối quan hệ công tác của Kiểm toán nhà nước và các cơ quan kiểm tra, thanh tra các cấp để không chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?