PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ VIỆT NAM: PHẢI THAY ĐỔI TỪ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,165

Ngày đăng: 31/03/2020

PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ VIỆT NAM: PHẢI THAY ĐỔI TỪ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

Cơ khí là ngành kinh tế nền tảng của mỗi quốc gia, càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhận thức rõ điều này, Việt Nam đã bắt đầu chú trọng đến phát triển ngành cơ khí, tuy nhiên muốn phát triển trước hết phải bắt đầu từ việc đào tạo nguồn nhân lực, nguồn lực quan trọng để phát triển doanh nghiệp bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?