TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN BẦU CỬ, ỨNG CỬ CỦA PHỤ NỮ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,213

Ngày đăng: 22/05/2020

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN BẦU CỬ, ỨNG CỬ CỦA PHỤ NỮ

Ở nhiều nước trên thế giới, phụ nữ đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh lâu dài để dành được quyền bầu cử. Ở Việt Nam, ngay sau khi dành được độc lập, trong sắc lệnh 14 về Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội được ban hành ngày 8-9-1945 đã nêu rõ “Tất cả công dân Việt Nam cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử trừ những người đã bị tước mất quyền công dân và người trí óc không bình thường”. Đây là một điểm tiến bộ của Việt Nam so với nhiều nước trên thế giới và là sự chuẩn bị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?