TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ - GIÁ TRỊ NGUỒN DI SẢN

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 93,256

Ngày đăng: 27/09/2018

TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ - GIÁ TRỊ NGUỒN DI SẢN

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm là nơi bảo quản và tổ chức sử dụng một khối lượng tài liệu lưu trữ thời kỳ Phong kiến, Pháp thuộc; tài liệu của các cơ quan, tổ chức trung ương của chế độ Việt Nam Cộng hòa, các cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trước 30/4/1975; các cơ quan, tổ chức trung ương của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và tài liệu, tư liệu của các nhân vật lịch sử, cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu trên lãnh thổ Việt Nam từ Quảng Trị trở vào phía Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?