QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN VÀ DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,604

Ngày đăng: 28/05/2015

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN VÀ DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 28/05, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật trưng cầu ý dân, nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, thảo luận ở một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?