CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA - KHƠI NGUỒN PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 20,962

Ngày đăng: 29/04/2021

CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA - KHƠI NGUỒN PHÁT TRIỂN

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ thứ 4 nêu rõ: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…”. Đảng ta xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy việc xác lập, phát triển những giá trị văn hóa là yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của xã hội đương đại và hội nhập quốc tế. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sẽ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ văn hóa của người Việt Nam, vì người Việt Nam, cho người Việt Nam, qua đó vừa giúp lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, vừa là sức mạnh mềm của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?