NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,968

Ngày đăng: 21/08/2015

NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Theo thống kê năm 2011, Việt Nam có khoảng 6.1 triệu người khuyết tật, tương đương 7.8% dân số. Luật Người khuyết tật được Quốc hội thông qua vào ngày 17/6/2010, Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội đối với người khuyết tật. Luật này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong nước; tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến người khuyết tật. Từ khi được Quốc hội thông qua, Luật người khuyết tật đã góp phần tích cực vào quá trình chăm lo cho các đối tượng người khuyết tật trong cả nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai luật này ở địa phương, cơ sở vẫn còn những bất cập và hạn chế, đặc biệt là tại một số tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?