CẦN TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 29,137

Ngày đăng: 26/12/2018

CẦN TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nghị quyết 26 của Trung ương về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chỉ ra những chủ trương, chính sách lớn trong việc phát triển tam nông và góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của cư dân nông thôn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?