NGHỊ QUYẾT 76 VÀ TÁC ĐỘNG TỚI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 22,450

Ngày đăng: 28/02/2021

NGHỊ QUYẾT 76 VÀ TÁC ĐỘNG TỚI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Nghị quyết 76 ra đời đã có những tác động mạnh mẽ tới công tác giảm nghèo bền vững trên cả nước nói chung và công tác giảm nghèo tại vùng dân tộc thiểu số nói riêng giai đoạn 2015-2020. Nghị quyết đã đề ra những nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển cho vùng dân tộc thiểu số, dần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?