XÂY DỰNG LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ - TỪNG BƯỚC THỂ CHẾ HÓA QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,673

Ngày đăng: 09/07/2021

XÂY DỰNG LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ - TỪNG BƯỚC THỂ CHẾ HÓA QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Tại phiên họp thứ 57 của UBTVQH vừa qua, UBPL tán thành với sự cần thiết ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn hiện nay của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007; cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân cũng như quyền dân chủ trực tiếp của công dân theo yêu cầu của Hiến pháp; góp phần thể chế hóa Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?