PHỎNG VẤN ÔNG LỮ THANH HẢI, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÁNH HÒA VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ, CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG

Chuyên mục: VĂN BẢN MỚI - CHÍNH SÁCH MỚI | Lượt xem : 19,970

Ngày đăng: 02/01/2018

PHỎNG VẤN ÔNG LỮ THANH HẢI, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÁNH HÒA VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ, CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung vào giám sát công tác an sinh xã hội, chú trọng đến công tác về chính sách của người có công và giám sát liên quan đến thực hiện chính sách lien quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản... là một số nội dung được Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa thực hiện trong năm 2018. Đây là nội dung được ông Lữ Thanh Hải, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa đề cập tại cuộc trao đổi với phóng viên THQH Việt Nam mới đây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?