CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỂ GIẢM NHŨNG NHIỄU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/04/2018

BỚT NHŨNG NHIỄU NHƯNG CHƯA HẾT PHIỀN HÀ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2018

KHIẾU NẠI TỪ NĂNG LỰC CÁN BỘ CẤP XÃ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2018

NHIÊU KHÊ THỦ TỤC TÁCH KHẨU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/03/2018

Hộ khẩu chỉ là phương tiện quản lý hành chính, không còn gắn liền với tem phiếu, sổ gạo như thời bao cấp, nhưng những dịch vụ ăn theo hộ khẩu vẫn đang làm phiền toái người dân mỗi khi đăng ký xe, cho con cái học hành, làm sổ đỏ…Cuốn sổ hộ khẩu gắn với mỗi con người,...