Hội thảo khoa học đấu tranh chống quan điểm, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện: Như Thảo – Hữu Cảm Truyền hình Quốc hội Việt Nam 12/01/2017