PHỎNG VẤN CHỦ TỊCH UBND TỈNH THÁI NGUYÊN TRƯỚC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 2018

Thực hiện: Nguyễn Tùng - Trương Tùng 30/06/2018